φανάρι οπίσθιο επτάφωτο

//φανάρι οπίσθιο επτάφωτο